Liên hệ với webhoidap.com
Web hỏi đáp - Hỏi ngay đáp hay
Trang chủ Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên

Nếu bạn từng đăng ký thành viên nhưng quên mật khẩu đăng nhập? hãy yêu cầu hệ thống gửi lại mật khẩu mới

Tên tài khoản  (*)
Mật khẩu  (*)
Nhập lại mật khẩu  (*)
Email  (*)
Họ và tên  (*)
Giới tính  
Ngày sinh / /
Điện thoại  (*)
Địa chỉ  (*)
Điều khoản sử dụng  

TH?A THU?N NG??I DÙNG 

?i?u 1: L?u ý tr??c khi s? d?ng

1.1. T?ng quan

Chào m?ng b?n ??n v?i Th?a thu?n ng??i dùng c?a Qu?ng Cáo S?. Th?a thu?n này bao g?m nh?ng quy ??nh và ?i?u kho?n chi ph?i ho?t ??ng c?a b?n t?i www.QuangCaoSo.vn. Tr??c khi ??ng ký tr? thành thành viên t?i 
Qu?ng Cáo S?b?n ph?i ch?c r?ng ?ã ??c và ch?p nh?n t?t c? các ?i?u kho?n trong Th?a thu?n thành viên và Chính sách Quy?n riêng t? c?a chúng tôi.

B?n c?n ??c và ??ng ý v?i t?t các các quy ??nh trong B?n th?a thu?n này tr??c khi s? d?ng 
Qu?ng Cáo S?. N?u không ??ng ý v?i b?t c? quy ??nh nào thì B?n không nên s? d?ng Qu?ng Cáo S?. Khi ?ã s? d?ng Qu?ng Cáo S?(?ã ??ng ký thành công tài kho?n ho?c s? d?ng www.QuangCaoSo.vn nh?ng không ??ng ký tài kho?n) thì có ngh?a là B?n ?ã hoàn toàn t? nguy?n ??ng ý v?i t?t c? các quy ??nh trong B?n th?a thu?n này.

1.2. Thay ??i n?i dung

QuangCaoSo.vn có th? s?a ??i n?i dung B?n th?a thu?n này vào b?t c? th?i gian nào. Nh?ng thay ??i trong b?n th?a thu?n s? ???c thông báo trên website www.QuangCaoSo.vn tr??c th?i ?i?m áp d?ng (ngày hi?u l?c).

N?u B?n không ??ng ý v?i n?i dung thay ??i thì có th? ch?m d?t s? d?ng
www.QuangCaoSo.vn , ho?c g?i v?n b?n ph?n ??i ??n www.QuangCaoSo.vn tr??c ngày hi?u l?c. Ng??c l?i n?u không có ??ng thái gì thì có ngh?a là B?n ??ng ý v?i các n?i dung thay ??i.

Trong tr??ng h?p 
www.QuangCaoSo.vn không ch?p nh?n v?n b?n ph?n ??i c?a B?n thì vào ngày hi?u l?c th?a thu?n h?p tác này ???c t? ??ng ch?m d?t.

?i?u 2: QuangCaoSo.vn là sàn mua bán & Qu?ng Cáo tr?c tuy?n

2.1 Qu?ng cáo & Marketing Online

www.QuangCaoSo.vn ???c bi?t ??n là m?t website Marketing Online hàng ??u trên m?ng tuy nhiên tuy nhiên chúng tôi không ph?i là ng??i tr?c ti?p qu?ng cáo và Marketing trên website. Th?c t? www.QuangCaoSo.vn là n?i cho phép các thành viên mua bán s?n ph?m m?i lúc, m?i n?i ? nhi?u hình th?c bán hàng và qu?ng cáo khác nhau vì v?y m?i tin ??ng trên website chúng tôi không ch?u trách nhi?m.

2.2 Giao d?ch

www.QuangCaoSo.vn không tham gia vào các giao d?ch th?c t? gi?a ng??i bán và ng??i mua. Nh? v?y, QuangCaoSo.vn không ??m b?o ch?t l??ng, ?? an toàn, tính h?p pháp, n?i dung c?a s?n ph?m, s? chính xác, kh? n?ng bán hàng c?ng nh? kh? n?ng mua hàng c?a ng??i mua. QuangCaoSo.vn c?ng không ??m b?o ???c vi?c ng??i bán và ng??i mua có th?c s? hoàn thành giao d?ch hay giao d?ch m?t cách h?p pháp hay không.

B?n c?n chú ý r?ng có th? có nh?ng r?i ro khi giao d?ch v?i nh?ng thành viên ch?a ?? 18 tu?i ho?c nh?ng thành viên có m?c ?? xác minh thông tin th?p. H?n n?a, b?n c?ng có th? g?p r?i ro v?i các giao d?ch qu?c t?.

2.3 Lo?i tr?

QuangCaoSo.vn không liên quan ??n nh?ng giao d?ch th?c s? gi?a ng??i bán và ng??i mua nên trong tr??ng h?p b?n có tranh cãi v?i m?t ho?c nhi?u thành viên, b?n hãy lo?i tr? QuangCaoSo.vn(và các nhân viên, giám ??c, ??i lý, công ty liên k?t) ra kh?i nh?ng tranh t?ng, yêu c?u pháp lý, b?i th??ng (th?c t?, ??c bi?t, tr?c ti?p, gián ti?p và h?u qu?) phát sinh khi b?n s? d?ng QuangCaoSo.vn.

2.4 Qu?n lý thông tin

QuangCaoSo.vn cung c?p thông tin và thông báo liên quan ??n nh?ng giao d?ch và tài kho?n c?a b?n. Nh?ng thông tin c?a chúng tôi không ph?i là s? ??m b?o, s? th?a nh?n hay tính h?p pháp c?a nh?ng giao d?ch c?a b?n, b?n có trách nhi?m hoàn thành t?t c? các giao d?ch mà b?n tham gia vào (bao g?m c? vi?c ?i?u ch?nh tình tr?ng và tuân theo t?t c? nh?ng ràng bu?c c?a lu?t pháp). QuangCaoSo.vn không ?i?u khi?n, xác nh?n hay ch?ng nh?n s?n ph?m c?ng nh? thông tin hay n?i dung mà ng??i dùng ??ng trên website. B?n có th? nghi ng? ho?c nh?n th?y các thông tin x?u, không chính xác ho?c l?a ??o c?a ng??i dùng, vì v?y hãy c?n tr?ng và dùng ph??ng th?c giao d?ch an toàn t?iQuangCaoSo.vn.


?i?u 3: ??ng và bán s?n ph?m

3.1 Mô t? thông tin s?n ph?m

Khi ??ng bán m?t s?n ph?m trên 
QuangCaoSo.vn b?n ph?i ?? t? cách pháp lý ?? bán hàng. B?n ph?i mô t? s?n ph?m c?a b?n và nh?ng ?i?u kho?n bán hàng trong tin ??ng. Tin c?a b?n có th? ch? bao g?m mô t? b?ng ch?, hình ?nh và nh?ng thông tin liên quan ??n riêng m?t s?n ph?m b?n bán. T?t c? các s?n ph?m ph?i ???c ??ng ?úng danh m?c.

3.2 Gian l?n

Trong m?t s? tr??ng h?p, b?n có th? b? treo ho?c xóa tài kho?n n?u chúng tôi b?ng nh?ng bi?n pháp ?i?u tra, ki?m ch?ng xác ??nh r?ng b?n ?ã mô t? không ?úng s? th?t thông tin s?n ph?m ??ng bán.

3.3 B?o v? Quy?n s? h?u trí tu?

Quy ??nh Quy?n s? h?u trí tu? c?a chúng tôi nh?m ??m b?o r?ng nh?ng s?n ph?m ???c ??ng bán trên website c?a chúng tôi không vi ph?m b?n quy?n, th??ng hi?u hay nh?ng quy?n h?p pháp khác c?a m?t ho?c nhi?u bên th? ba.

3.4 Thao túng

B?n ho?c b?t k? ng??i bán hay ng??i mua không th? thao túng giá c? c?a b?t k? m?t s?n ph?m b?ng cách t? ??t giá và/ho?c nh? ??ng nghi?p, ng??i thân, b?n bè ??t giá cho các s?n ph?m ?ang bày bán c?a mình.

?i?u 4: Thông tin c?a b?n

4.1 ??nh ngh?a

Thông tin c?a b?n là toàn b? nh?ng thông tin b?n (ho?c b?t k? thành viên nào khác) cung c?p cho 
QuangCaoSo.vnkhi ??ng ký thành viên, khi b?n tham gia các ho?t ??ng t?i QuangCaoSo.vn B?n ph?i t? ch?u trách nhi?m v? tính chính xác và pháp lý c?a nh?ng thông tin này.

4.2 S? h?n ch?

Thông tin c?a b?n (không gi?i h?n b?t k? s?n ph?m ?ã ???c ??ng lên) không ???c:

- Sai l?ch, không chính xác;
- Gian l?n ho?c dính líu ??n vi?c bán hàng gi?, hàng ?n tr?m ?n c?p;
- Làm ?nh h??ng ??n quy?n l?i, b?ng sáng ch?, th??ng hi?u, b?o m?t thông tin ho?c quy?n c?ng ??ng, riêng t? c?a bên th? ba
- Vi ph?m pháp lu?t, quy ch?, ?i?u kho?n, thông t?, quy ??nh (không gi?i h?n v?i s? b?o v? ng??i dùng, s? c?nh tranh không lành m?nh, lu?t t?i ph?m, lu?t th??ng m?i…);
- Nói x?u, ph? báng, ?e d?a, qu?y r?y thành viên khác;
- Có tính ch?t khiêu dâm ho?c ?n ch?a hành ??ng khiêu dâm;
- ?n ch?a các lo?i virus, trojan, sâu, ph?n m?m t? g?i th? ho?c các ch??ng trình máy tính có th? gây h?i, chuy?n ??i ho?c xóa b? b?t k? h? th?ng hay d? li?u cá nhân mà không c?n có quy?n truy c?p ho?c s? d?ng;
- T?o ra trách nhi?m pháp lý cho chúng tôi ho?c gây m?t toàn b? ho?c m?t ph?n nh?ng d?ch v? c?a nhà cung c?p d?ch v? m?ng cho chúng tôi ho?c các nhà cung c?p khác;
- Liên k?t tr?c ti?p ho?c gián ti?p ??n ho?c có n?i dung mô t? v? s?n ph?m c?ng nh? d?ch v? b? c?m trong Th?a thu?n này;

4.3 S? cho phép

QuangCaoSo.vn ch? s? d?ng thông tin c?a b?n cung c?p vì v?y 
QuangCaoSo.vn có quy?n s? d?ng thông tin c?a b?n trong nh?ng thông báo trên b?t k? ph??ng ti?n thông tin ??i chúng nào. QuangCaoSo.vn ch? s? d?ng Thông tin cá nhân c?a b?n trong khu?n kh? Chính sách Quy?n riêng t?.

?i?u 5: Ti?p c?n và can thi?p

Website c?a chúng tôi có m?t h? th?ng ki?m soát và b?n ph?i th?a nh?n s? không s? d?ng b?t k? lo?i máy móc, ph??ng ti?n nào ?? ?i?u ch?nh ho?c sao chép n?i dung trang c?a chúng tôi. B?n ph?i ??ng ý r?ng b?n không:

- S? d?ng b?t k? máy móc, ph?n m?m ?? tr?n tránh ho?c c? g?ng xâm ph?m ??n vi?c v?n hành trang c?a chúng tôi.
- Th?c hi?n b?t k? hành ??ng nào nh?m thay ??i, ch?nh s?a thông tin trên toàn h? th?ng c?a chúng tôi. H?u h?t các thông tin, tính n?ng trên 
QuangCaoSo.vn ???c c?p nh?t th??ng xuyên vào th?i gian nh?t ??nh và chúng thu?c quy?n s? h?u c?a QuangCaoSo.vn.

?i?u 6: ?ánh giá thành viên

B?n không th? th?c hi?n b?t k? hành ??ng nào làm h?y ho?i ??n s? liên k?t c?a h? th?ng ?ánh giá thành viên. N?u nh? ?i?m ?ánh giá uy tín c?a b?n là -4, b?n s? b? khóa tài kho?n, nh? v?y b?n s? không th? ??ng tin ho?c tham gia mua bán.

6.1. G?i ?ánh giá

B?n th?a nh?n r?ng nh?ng ?ánh giá c?a b?n bao g?m c? nh?ng l?i bình lu?n c?a b?n ??i v?i thành viên khác. H? th?ng ?ánh giá ???c t?o ra không ph?i cho b?t k? m?c ?ích nào khác ngoài m?c ?ích ?ánh giá uy tín ho?t ??ng c?a m?t thành viên.

6.2. Giao d?ch ?o

B?n không ???c phép t?o ho?c tham gia các giao d?ch ?o nh?m t?ng ?i?m uy tín cho mình. N?u b? phát hi?n gian l?n, chúng tôi s? x? lý theo Quy ??nh X? lý vi ph?m hi?n hành.

6.3. Nh?n ?ánh giá t? ngoài

QuangCaoSo.vn không cung c?p b?t k? ph??ng ti?n nào ?? b?n nh?n ?ánh giá t? h? th?ng khác b?i vì nh?ng ?ánh giá ?ó không ph?n ?nh ???c ?úng uy tín c?a b?n trên h? th?ng c?a chúng tôi.

?i?u 7: Vi ph?m

QuangCaoSo.vn s? l?p t?c c?nh báo ngay, treo tài kho?n thành viên t?m th?i ho?c v?nh vi?n hay xóa b? t? cách thành viên và t? ch?i cung c?p d?ch v? cho b?n n?u:

- B?n vi ph?m Th?a Thu?n này, Chính sách Quy?n riêng t? ho?c nh?ng ?i?u kho?n hay chính sách liên quan c?a Chúng tôi
- Chúng tôi không th? xác minh ho?c xác nh?n b?t k? thông tin nào b?n cung c?p
- Chúng tôi cho r?ng nh?ng hành ??ng c?a b?n có th? vi ph?m pháp lu?t và ?nh h??ng ??n quy?n, l?i ích c?a thành viên khác ho?c v?i 
QuangCaoSo.vn

?i?u 8: Riêng t?

QuangCaoSo.vn áp d?ng Chính sách Quy?n riêng t? cho t?t c? các thành viên. Chính sách Quy?n riêng t? k?t h?p ch?t ch? v?i Th?a thu?n thành viên này. B?n ph?i ??c và ??ng ý Chính sách Quy?n riêng t? khi b?n ??ng ký s? d?ngQuangCaoSo.vn.

?i?u 9: Tuân th? pháp lu?t

Ch? riêng b?n ch? không ph?i 
QuangCaoSo.vn ch?u trách nhi?m pháp lý các ho?t ??ng c?a b?n t?i QuangCaoSo.vn. B?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n tuân th? t?t c? nh?ng chính sách, ?i?u lu?t, thông t?, quy t?c lu?t pháp trong n??c và qu?c t? liên quan ??n vi?c b?n mua, bán, giao d?ch t?i website c?a chúng tôi c?ng nh? t?i các website chúng tôi liên k?t.

?i?u 10: B?i Th??ng

B?n ??ng ý b?i th??ng khi (và không liên quan hoàn toàn v?i chúng tôi) nh?ng th?c m?c, yêu c?u, ki?n cáo, m?t mát, hay s? h? h?ng c?a s?n ph?m c?a bên th? ba ho?c phát sinh t? s? vi ph?m Th?a thu?n này ho?c nh?ng chính sách, ?i?u kho?n liên quan hay s? vi ph?m pháp lu?t.

?i?u 11: Mi?n tr? trách nhi?m

Không có b?t k? tr??ng h?p nào trong ?ó 
QuangCaoSo.vn và nh?ng ??i lý d?ch v? c?a QuangCaoSo.vn ph?i ch?u trách nhi?m pháp lý cho vi?c m?t mát l?i nhu?n ho?c nh?ng thi?t h?i xu?t phát ho?c liên quan ??n website ho?c d?ch v? c?a chúng tôi. B?n hi?u và ??ng ý r?ng QuangCaoSo.vn và nh?ng ??i lý d?ch v? c?a chúng tôi không có trách nhi?m pháp lý v? các ho?t ??ng c?a ng??i dùng.

B?n ch?p nh?n t? ch?u trách nhi?m pháp lý v?i m?i hành ??ng c?a mình.

?i?u 12: Phân x?

B?t k? s? tranh t?ng hay khi?u n?i liên quan ??n Th?a thu?n này ??u ???c th?n tr?ng gi?i quy?t d?a trên s? th?a thu?n gi?a các bên liên quan. Trong tr??ng h?p các bên không ?i ??n th?ng nh?t cu?i cùng thì tranh ch?p s? ???c gi?i quy?t t?i Tòa.

Tôi đồng ý với quy định của webhoidap.com

Đăng nhập hệ thống

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng ký | Đăng nhập

Quên mật khẩu

Facebook Web hỏi đáp