Biến là gì? – PHP cho WordPress cơ bản – Thach Pham

Nếu các bạn có nhớ qua thuật ngữ biến số trong Toán học nghĩa là một số có thể bị thay đổi, thì biến dữ liệu (variable) trong lập trình nghĩa là một giá trị dữ liệu có thể thay đổi. Thay đổi ở đây nghĩa là thay đổi bởi các tác động trong mã nguồn của bạn, ví dụ có một hàm nào đó thực thi để thay đổi giá trị của biến.

Trong PHP, để khai báo biến ta sẽ viết dấu đô-la ($) đằng trước nó, và dữ liệu được khai báo sẽ đứng sau dấu bằng (=). Khi gọi biến ra, ta cũng viết tên biến kèm theo dấu $. Ví dụ bạn thử viết đoạn sau vào tập tin index.php trong theme thử nhé:

<?php $name = get_bloginfo(‘name’); $url = get_bloginfo(‘url’);

echo $name . ‘<br/>’; echo $url . ‘<br/>’; ?>

Như vậy nghĩa là chúng ta đã tạo ra hai biến tên là $name với giá trị là tên của website và $url với giá trị là địa chỉ của website. Cả hai giá trị này đều được lấy từ hàm get_bloginfo() trong WordPress mà hàm này sẽ có chức năng lấy thông tin của website chúng ta, về khái niệm hàm bạn sẽ hiểu hơn về nó ở bài viết giới thiệu hàm trong PHP.

Điều này cũng có nghĩa là trong tập tin index.php, bạn có thể sử dụng hai cái biến đã được khai báo để hiển thị các giá trị cần thiết thay vì viết lại giá trị. Ngoài ra biến cũng được sử dụng trong các mục đích khác như kiểm tra hoặc so sánh.

Và như mình đã nói, biến có thể bị thay đổi đấy nhé. Ví dụ dưới đây là sự thay đổi giá trị trong biến, bạn có thể viết vào index.php và xem kết quả ở trang chủ website.

<?php $name = get_bloginfo(‘name’); $url = get_bloginfo(‘url’); echo $name . ‘<br/>’; echo $url . ‘<br/>’;

echo ‘<hr>’;

$name = ‘Thạch’; $url = ‘https://thachpham.com’; echo $name . ‘<br/>’; echo $url . ‘<br/>’; ?>

Kết quả trả về sẽ như thế này:

phpcoban-variableBạn thấy đó, trong cùng một tập tin, một thời điểm mà biến $name và $url lại có giá trị khác nhau. Theo thứ tự đoạn mã trên thì đầu tiên hai biến này sẽ sử dụng hàm get_bloginfo() để lấy thông tin website rồi hiển thị ra. Nhưng sau đó, nó lại được gán một giá trị khác cụ thể là $name = ‘Thạch’ và $url = ‘https://thachpham.com’ nên nó sẽ hiển thị ra dữ liệu mới của lần thay đổi cuối cùng.

Tóm lại, biến là gì?

Biến là một giá trị dữ liệu có thể được thay đổi trong chương trình. Giá trị dữ liệu có thể là loại chuỗi (string), số tự nhiên (interger), số trôi nổi (float), logic (boolean), mảng (array), đối tượng (object) hoặc dữ liệu rỗng (NULL).

Ở bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại dữ liệu trong PHP mà mình đã kể ra ở trên để bạn hiểu rõ hơn những gì mình đã viết ở trên.

Tham khảo

  • PHP: Variable
  • PHP 5 Variables
  • Các biến trong WordPress

Bài tập thực hành

Kết hợp với hàm get_bloginfo(), hãy tạo ra các biến tương ứng với các giá trị như sau:

  • mo_ta – Hiển thị mô tả (description) của website.
  • email – Hiển thị email người quản trị của website.

Sau đó cho hiển thị hai biến trên với từ khoá echo. Tất cả code trên bạn viết vào index.php nhé. Và nhớ đọc qua tài liệu giới thiệu hàm get_bloginfo() bằng cách click vào link.

Bài giải

<?php $mo_ta = get_bloginfo( ‘description’ ); $email = get_bloginfo( ‘admin_email’ );

echo $mo_ta . ‘<br/>’; echo $email . ‘<br/>’; ?>