Goodwill là gì? Bản chất, ý nghĩa và ví dụ Goodwill?

Lợi thế thương mại Goodwill là khái niệm chỉ xu hướng có lợi khi các bên tham gia vào hoạt động thương mại có được. Vậy quy định về goodwill là gì, bản chất, ý nghĩa và ví dụ goodwill được quy định như thế nào.

1. Goodwill là gì?

Trong kế toán, Goodwill hay còn gọi là lợi thế thương mại là một tài sản vô hình phát sinh khi người mua mua lại một doanh nghiệp hiện có. Lợi thế thương mại đại diện cho các tài sản không thể nhận dạng riêng biệt. Lợi thế thương mại không bao gồm các tài sản có thể xác định được có khả năng bị tách hoặc phân chia khỏi đơn vị và được bán, chuyển nhượng, cấp phép, cho thuê hoặc trao đổi, riêng lẻ hoặc cùng với hợp đồng liên quan, tài sản có thể xác định hoặc trách nhiệm pháp lý bất kể đơn vị có ý định làm như vậy. Lợi thế thương mại cũng không bao gồm các quyền theo hợp đồng hoặc các quyền hợp pháp khác bất kể đó là các quyền có thể chuyển nhượng hoặc tách rời khỏi đơn vị hay các quyền và nghĩa vụ khác.

Lợi thế thương mại cũng chỉ có được thông qua một thương vụ mua lại; nó không thể được tự tạo. Ví dụ về các tài sản có thể xác định được là thiện chí bao gồm tên thương hiệu của công ty, các mối quan hệ với khách hàng, tài sản vô hình nghệ thuật và bất kỳ bằng sáng chế hoặc công nghệ độc quyền nào. Lợi thế thương mại vượt quá giá trị của khoản “cân nhắc mua” (số tiền được trả để mua tài sản hoặc hoạt động kinh doanh) trên giá trị ròng của tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả. Nó được phân loại là tài sản vô hình trên bảng cân đối kế toán, vì nó không thể được nhìn thấy cũng như không được chạm vào. Theo US GAAP và IFRS, lợi thế thương mại không bao giờ được khấu hao vì nó được coi là có thời gian hữu dụng vô thời hạn.

Thay vào đó, ban giám đốc chịu trách nhiệm định giá lợi thế thương mại hàng năm và xác định xem liệu có cần giảm giá hay không. Nếu giá trị thị trường hợp lý thấp hơn giá gốc (lợi thế thương mại được mua để làm gì), thì khoản giảm giá phải được ghi nhận để đưa nó xuống giá trị thị trường hợp lý. Tuy nhiên, phần tăng thêm của giá trị thị trường hợp lý sẽ không được hạch toán vào báo cáo tài chính. Tuy nhiên, các công ty tư nhân ở Hoa Kỳ có thể chọn phân bổ lợi thế thương mại trong khoảng thời gian mười năm hoặc ít hơn theo một phương án kế toán từ Hội đồng Công ty Tư nhân của FASB.

Goodwill Industries cũng tuyển dụng các cựu chiến binh và cá nhân thiếu học vấn, kinh nghiệm làm việc hoặc đối mặt với những thách thức về việc làm. Goodwill được tài trợ bởi một mạng lưới lớn các cửa hàng bán lẻ tiết kiệm cũng hoạt động như các tổ chức phi lợi nhuận.

– Ý nghĩa hiện đại: Lợi thế thương mại là một loại tài sản vô hình đặc biệt đại diện cho phần giá trị toàn bộ doanh nghiệp mà không thể được quy cho thu nhập khác tạo ra tài sản kinh doanh, hữu hình hay vô hình.

Ví dụ: một công ty phần mềm tư nhân có thể có tài sản ròng (chủ yếu bao gồm các thiết bị và / hoặc tài sản linh tinh và giả sử không có nợ) trị giá 1 triệu đô la, nhưng giá trị tổng thể của công ty (bao gồm khách hàng và vốn trí tuệ) được định giá là 10 triệu đô la. Bất kỳ ai mua công ty đó sẽ đặt trước 10 triệu đô la trong tổng tài sản có được, bao gồm 1 triệu đô la tài sản vật chất và 9 triệu đô la tài sản vô hình khác. Và bất kỳ sự cân nhắc nào được trả vượt quá 10 triệu đô la sẽ được coi là thiện chí. Trong một công ty tư nhân, lợi thế thương mại không có giá trị xác định trước khi mua lại; độ lớn của nó phụ thuộc vào hai biến khác theo định nghĩa. Ngược lại, một công ty giao dịch công khai phải tuân theo một quá trình định giá thị trường liên tục, vì vậy lợi thế thương mại sẽ luôn rõ ràng.

Mặc dù một doanh nghiệp có thể đầu tư để nâng cao danh tiếng của mình, bằng cách quảng cáo hoặc đảm bảo rằng sản phẩm của mình có chất lượng cao, nhưng các chi phí đó không thể được vốn hóa và thêm vào lợi thế thương mại, về mặt kỹ thuật là một tài sản vô hình. Lợi thế thương mại và tài sản vô hình thường được liệt kê thành các khoản mục riêng biệt trên bảng cân đối kế toán của công ty.

2. Bản chất, ý nghĩa và ví dụ Goodwill:

– Các loại thiện chí: Có hai loại thiện chí, Tổ chức (Doanh nghiệp) hoặc Chuyên nghiệp (Cá nhân). Lợi thế thương mại của tổ chức có thể được mô tả là giá trị vô hình sẽ tiếp tục có giá trị đối với doanh nghiệp mà không cần sự hiện diện của chủ sở hữu cụ thể. Lợi thế thương mại nghề nghiệp có thể được mô tả là giá trị vô hình chỉ có được nhờ nỗ lực hoặc uy tín của chủ sở hữu doanh nghiệp. Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại lợi thế thương mại là liệu lợi thế thương mại có thể chuyển nhượng khi bán cho bên thứ ba mà không có thỏa thuận không cạnh tranh hay không.

– Lịch sử và mua hàng so với nhóm sở thích: Trước đây, các công ty có thể cấu trúc nhiều giao dịch mua lại để xác định sự lựa chọn giữa hai phương pháp kế toán để ghi nhận hợp nhất kinh doanh: kế toán mua hoặc kế toán gộp các khoản lãi. Phương pháp gộp lãi kết hợp giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả của hai công ty để tạo ra bảng cân đối kế toán mới của các công ty hợp nhất. Do đó, nó không phân biệt được ai đang mua ai. Nó cũng không ghi mức giá mà công ty mua lại phải trả cho việc mua lại. Kể từ năm 2001, Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (FAS 141) không còn cho phép phương pháp gộp lãi nữa.

– Phân bổ và điều chỉnh giá trị ghi sổ: Lợi thế thương mại không còn được phân bổ theo US GAAP (FAS 142). FAS 142 được ban hành vào tháng 6 năm 2001. Các công ty phản đối việc loại bỏ tùy chọn sử dụng lợi ích gộp, vì vậy khoản khấu hao đã được Ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính xóa bỏ như một nhượng bộ. Kể từ 2005-01-01, nó cũng bị cấm theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Giờ đây, thiện chí chỉ có thể bị suy giảm theo các tiêu chuẩn GAAP này.

Thay vì khấu trừ giá trị lợi thế thương mại hàng năm trong một khoảng thời gian. Sau tối đa 40 năm, các công ty hiện phải xác định giá trị hợp lý của các đơn vị báo cáo, sử dụng giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai và so sánh với giá trị ghi sổ của chúng (giá trị ghi sổ của tài sản cộng với lợi thế thương mại trừ đi nợ phải trả.) Nếu giá trị hợp lý là nhỏ hơn giá trị ghi sổ (bị suy giảm), thì giá trị lợi thế thương mại cần giảm xuống để giá trị ghi sổ bằng giá trị hợp lý. Khoản lỗ do tổn thất được báo cáo dưới dạng một mục hàng riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và giá trị lợi thế thương mại đã điều chỉnh mới được báo cáo trong bảng cân đối kế toán.

– Khi doanh nghiệp bị đe dọa mất khả năng thanh toán, các nhà đầu tư sẽ khấu trừ lợi thế thương mại từ bất kỳ phép tính nào về vốn cổ phần còn lại vì nó không có giá trị bán lại.

Cách xử lý kế toán đối với lợi thế thương mại vẫn còn gây tranh cãi, trong cả ngành kế toán và tài chính, vì về cơ bản, đó là một cách giải quyết được các kế toán sử dụng để bù đắp cho thực tế là các doanh nghiệp khi mua lại được định giá dựa trên ước tính về dòng tiền trong tương lai và giá thương lượng. của người mua và người bán, và không dựa trên giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả mà người bán sẽ chuyển giao. Điều này tạo ra sự không khớp giữa tài sản được báo cáo và thu nhập ròng của các công ty đã phát triển mà không mua các công ty khác và những công ty có.

Mặc dù các công ty sẽ tuân theo các quy tắc do Hội đồng chuẩn mực kế toán quy định, nhưng không có cách nào đúng đắn về cơ bản để giải quyết sự không phù hợp này theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính hiện hành. Do đó, việc hạch toán lợi thế thương mại sẽ dựa trên các quy tắc, và các quy tắc đó đã thay đổi và có thể tiếp tục thay đổi theo định kỳ cùng với sự thay đổi của các thành viên trong Hội đồng chuẩn mực kế toán. Các quy tắc hiện hành điều chỉnh việc kế toán đối xử với lợi thế thương mại mang tính chủ quan cao và có thể dẫn đến chi phí rất cao, nhưng có giá trị hạn chế đối với các nhà đầu tư.